GDPR

VOLTFLIP TRAMPOLINPARK I ALINGSÅS AB
Voltflips INTEGRITETSPOLICY. Börjar gälla från 25 maj 2018.
OBS! Voltflip har aldrig, och kommer aldrig lämna ut medlemmars uppgifter till 3:e part för marknadsföring. När du bokar hos oss på Voltflip så behöver vi behandla dina personuppgifter för att du ska kunna nyttja våra tjänster. Här hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter är Voltflip Trampolinpark i Alingsås AB.
VI HANTERAR FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER:
– Namn
– Adress
– Personnummer
– Telefonnummer
– E-postadress
– Foto (för medlemmar med abonnemang)
– IP-adress (vid användning av mina sidor)
– Inloggningsuppgifter (när du använder mina sidor)
– Betalningsinformation (såsom kortnummer eller bankkonto för betalning via autogiro)
– Uppgifter om din in- och utpassering på våra anläggningar
Förutom ovanstående kan vi även samla in andra uppgifter som du tillhandahåller för särskilda tjänster, såsom bokningar, Coachtimmar, ansökningar för olika events och liknande. Dessa är nödvändiga för de tjänster som kräver det och frivilliga för vissa.
VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA TILL:
Voltflip behandlar dina uppgifter enbart för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. I de flesta fall behöver vi uppgifterna för att kunna tillhandahålla de tjänster du begärt. I vissa fall vill vi även tillhandahålla andra tjänster och då ber vi dig om ditt samtycke för dessa tjänster. Detta avsnitt innehåller information om vad vi använder dina personuppgifter för och vilken rättslig grund vi har för respektive behandling.
HANTERING AV DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna säkerställa din bokning/medlemskap samt tillvarata de rättigheter och fullgöra de förpliktelser som ingår för detta. Vi använder uppgifterna för att identifiera dig som kund, så du får tillgång till vår anläggning, så du kan boka tider eller deltaga på klasser samt nyttja andra aktiviteter i vårt utbud, för support och frågor om ditt abonnemang. Vi behandlar även dina personuppgifter för att administrera det som rör våra tjänster, såsom fakturering eller annan betalning av ditt medlemskap/bokning och tillkommande tjänster, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller abonnemang när du kontaktar vår Kundservice.
Dina personuppgifter används även för informationsutskick, till exempel ändringar av villkor, information om avvikande öppettider, happenings och liknande. För dessa ändamål vill vi kommunicera med dig genom brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb.
Som framgår nedan kan utskicken även innehålla direktreklam, om du har samtyckt till detta. För dig som är medlem sedan tidigare fortsätter tidigare inställningar att gälla.
Vill du ändra på dessa inställningar så kontaktar du oss på: integritet@voltflip.se
Den rättsliga grunden för ovanstående behandlingar är fullgörande av vårt avtal med dig. När vi sparar dina uppgifter samt korrespondens eller liknande har vi gjort bedömningen att vårt intresse av att säkerställa avtal samt att tillhandahålla service av hög kvalitet, överväger risken att vår behandling skulle innebära en kränkning av din integritet.
MARKNADSFÖRING
Som en del av servicen vill vi informera dig om vårt utbud i form av olika aktiviteter, nyheter på anläggningen, samt tjänster och produkter direkt till dig. Informationen till dig ska vara relevant för din användning av våra tjänster. Vi sammanställer därför statistik om vilka av våra tjänster du använder för att kunna föreslå nya och relevanta tjänster och erbjudande som vi tror intresserar dig.
Vi vill också kunna skicka reklam för andra produkter och tjänster till dig och för dessa ändamål vill vi kommunicera med dig genom brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb.
För att erhålla information samt erbjudanden från oss ber vi dig om ditt samtycke till att ta emot detta av oss via ovan nämnda kanaler. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att ändra dina inställningar på Mina Sidor. Om du återkallar samtycket så får du fortfarande våra informationsutskick som inte innehåller reklam, se ovan. Du som varit medlem sedan innan den 25 maj 2018 har kvar dina tidigare inställningar men du kan ändra dem genom att maila: integritet@voltflip.se eller genom att ändra på Mina Sidor.
EFTERLEVNAD AV LAGAR
Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, i den utsträckning som krävs för detta. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen. Vi lämnar även ut dina uppgifter till polisen på begäran om de är av relevans för utredning av brottsmisstankar.
HUR UPPGIFTERNA INHÄMTAS:
Dina uppgifter samlas in i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss, ditt foto i det fall du startar ett medlemskap hos oss. I de fall där fotografi saknas kompletterar vi med detta i efterhand. Foto används för att säkerställa att ingen annan använder ditt abonnemang utan din och vår vetskap. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information, när du väljer att svara på frågeformulär, skickar meddelanden till oss samt om du anmäler intresse för någon aktivitet eller om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev. Vi samlar även in allmän statistik som genereras när du använder någon av våra tjänster, aktiviteter och produkter, exempelvis sådan information som vi behöver för att förmedla ditt meddelande när du skickar e-post till oss. Vi inhämtar även uppgifter från andra källor såsom privata och offentliga register samt från din användning av våra webbsidor.
Vilken information vi samlar in om dig beror givetvis på vilka av våra tjänster, aktiviteter och produkter som du använder. I den mån vår behandling av sådana personuppgifter avviker från vad som framgår i denna integritetspolicy så meddelar vi dig särskilt vad uppgifterna används till samt på vilken grund vi behandlar dem i samband med att uppgifterna samlas in.
HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
Alla uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster, aktiviteter och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och beroende på våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar dock aldrig personuppgifter längre än vi måste eller som vi bedömer är rimligt. Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss och när avtalet mellan oss har upphört så raderas (eller anonymiseras) dina uppgifter 12 månader efter sista medlemsdagen (förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid).
För att kunna administrera och erbjuda dig attraktiva tjänsteerbjudanden och genomföra marknads- och kundanalyser sparas uppgifter om din användning av våra tjänster i 12 mån från behandlingens påbörjande.
När det gäller en obetald faktura sparas uppgifterna till dess att fordran är reglerad eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra några invändningar mot faktureringen, även om det är efter avtalets upphörande.
VEM HAR TILLGÅNG TILL UPPGIFTERNA?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden samarbetar vi med olika aktörer som kan behöva tillgång till dina personuppgifter för att uppfylla Medlemsavtalet. Detta avsnitt beskriver vilka som kan ta del av dina personuppgifter.
ANSTÄLLDA
Våra anställda kommer att ta del av dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla Medlemsavtalet.
LEVERANTÖRER OCH ANDRA PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN SOM BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER FÖR VÅR RÄKNING
Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster som direkt eller indirekt krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar (outsourcing), marknadsanalysföretag och affärssystemets leverantör.
I vissa fall tillhandahålls delar av våra tjänster av externa tjänsteleverantörer, även om de kan vara på plats på våra anläggningar, såsom exempelvis PT. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.
MYNDIGHETER OCH RÄDDNINGSTJÄNST
Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut, samt till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.
DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.
RÄTT TILL TILLGÅNG
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Du måste även kunna legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling. Du skall vid förfrågan om utdrag lämna in en obruten förpackning med ett USB-minne som vi kan skriva ditt utdrag på. Första gången du begär utdrag är detta gratis, nästa utdrag är förknippat med en kostnad.
Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Begäran gör du via receptionen samtidigt med legitimering. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress, alternativt kvitteras ut på Voltflip.
RÄTT TILL RÄTTELSE
Märker du att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter.
I de flesta fall kan du själv rätta felaktiga uppgifter via Mina Sidor. Om det inte är möjligt måste du vid kontakt med oss kunna legitimera dig med en i Sverige godkänd ID-handling.
RÄTT TILL RADERING
Vi sparar dina Kunduppgifter i enlighet med vad som framgår ovan. Du har dock alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi kommer då att radera dem i den mån som följer av gällande lag eller förordning.
RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.
RÄTT TILL INVÄNDNING
Du har rätt att invända mot den behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I så fall behöver du specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.
KLAGOMÅL
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Våra kontaktuppgifter framgår nedan.
Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.
KONTAKTA OSS:
Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG:
VOLTFLIP Trampolinpark i Alingsås AB (org. nr. 556927-1710)
Hemvägen 20B
44144 Alingsås
Telefon: 0322-645020
E-post: integritet@voltflip.se